Stowarzyszenie
UE EFS
"Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

Tytuł projektu

„Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego"
Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Okres realizacji projektu

01.01.2014- 30.06.2015

 

Szczegółowe informacje

Biuro Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie"

ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

tel. 041/ 366 94 04

e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

www.nadziejarodzinie.org.pl

Luiza Bolechowska

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

Tel. 41 366-94-02

e- mail: l.bolechowska@nadziejarodzinie.org.pl