Stowarzyszenie
UE EFS
"Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 22.01.2014

Informujemy, iż rekrutacja uczestników do projektu rozpoczęła się w m-cu styczniu 2014 r. Osoby, które dokonały zgłoszeń telefonicznych z podaniem swoich numerów telefonu zostaną powiadomione telefonicznie o spotkaniu rekrutacyjnym przez koordynatora projektu.

 

Wsparcie projektowe rozpocznie się w m-cu marcu 2014 r. Chętnych do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z kierownikiem projektu.

 

Dane kontaktowe dostępne na stronie projektu.

 

ZAPRASZAMY