Stowarzyszenie
UE EFS
"Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 28.04.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1.1/WUP-N

 


Zapraszamy do złożenia oferty na zakup sprzętu dla osób niewidomych  i słabowidzących w ramach projektu „Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego” realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (DOC)