Stowarzyszenie
UE EFS
"Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 24.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/WUP-N z dnia 24.10.2014

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących w ramach projektu „Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego” realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36 25-711 Kielce

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Prosimy o przesłanie oferty do niniejszego Zapytania w terminie do 07.11.2014 do godz. 15:00 drogą elektroniczną na email: a.czerwik@nadziejarodzinie.org.pl , osobiście lub drogą pocztową do Biura projektu przy ul. Karczówkowskiej 36, 25-711 Kielce.
Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Data 07.11.2014 r jest ostateczną datą wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK