Stowarzyszenie
UE EFS
"Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 07.11.2014

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W OPARCIU O ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI DOTYCZĄCEGO:

wyboru usługodawcy  - na zakup sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących.

W RAMACH PROJEKTU
„Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego”

ZAŁĄCZNIK