Stowarzyszenie
UE EFS
"Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

BENEFICJENCI


W ramach projektu wsparciem objętych zostanie (12/7/5) osób niepełnosprawnych wzrokowo spełniających kryteria projektu.

 

W tym:

-(3/2/1)niewidomych;

-(9/5/4) słabowidzących, w wieku 18-64 l;

zamieszkałych w województwie świętokrzyskim.

 

W grupie docelowej:

-3 osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowe/podstawowe/gimnazjalne.

-(12/7/5) pozostających bez zatrudnienia

-posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym/znacznym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, lub równoważne z udokumentowanym stopniem utraty wzroku (ostrość wzroku (po korekcji) w oku lepszym równą/ poniżej 3/60 (0,05) lub zawężenie pola widzenia poniżej 20 st.),

-(6/3/3) os z obszarów wiejskich;

-min. 2 uczestników projektu bez kwalifikacji zawodowych

-wszystkie osoby wymagają wsparcia z zakresu rehabilitacji zawodowej, posiadają niski poziom kompetencji zawodowej. Są bardzo trudną grupą o minimalnych szansach na rynku pracy.