Stowarzyszenie
UE EFS
"Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

CEL PROJEKTU


Celem ogólnym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej w tym zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób 12(7/5) niewidomych i słabowidzących z obszaru województwa świętokrzyskiego w wieku 18-64 l do 06.2015 r poprzez udzielenie im kompleksowej, zindywidualizowanej usługi wsparcia, przy wchodzeniu na rynek pracy

 

Zostanie on osiągnięty poprzez cele szczegółowe takie jak:

 

-Podniesienie kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy u 12(7/5) osób niewidomych i słabowidzących z obszaru województwa świętokrzyskiego w wieku     18-64 l do 06.2015 r

-Zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych w wybranych obszarach aktywności  zawodowej u 12(7/5) osób niewidomych i słabowidzących z obszaru województwa świętokrzyskiego w wieku 18-64 l do 06.2015 r